mieszkanie-z-kredytem-a-rozwod

Rozwód, a sprzedaż mieszkania z kredytem – podatek

mieszkanie-z-kredytem-a-rozwod

W przypadku, kiedy dochodzi do rozwodu, małżonkowie najczęściej decydują się na sprzedaż nieruchomości. Zgromadzony przez lata majątek, którego małżonkowie dorobili się przez okres trwania małżeństwa stanowi ich majątek wspólny. Podczas trwania małżeństwa nie ma możliwości sprzedaży udziału w mieszkaniu przez jednego małżonka o ile mieszkanie to wchodzi w skład majątku wspólnego. Jest to możliwe dopiero po rozwodzie. Często podział wspólnego majątku jest dość problematyczny, a małżonkowie nie mogą się porozumieć. W takim przypadku podziałem majątku zajmuje się sąd. Jednak po rozwodzie, każdy z małżonków może sprzedać swój udział w nieruchomości wspólnej. Aby tak było, jedynym warunkiem jest posiadanie wyroku rozwodowego i wpis w księdze wieczystej o współwłasności ułamkowej na jego podstawie. 

Czy jest możliwość sprzedaży mieszkania w trakcie rozwodu.

Kiedy byli już małżonkowie postanowili samodzielnie podzielić majątek, w którego skład wchodzi nieruchomość, a sprawa o podział majątku jest w toku, mogą razem, wspólnie sprzedać mieszkanie. Natomiast w trakcie rozwodu nie ma możliwości, aby jeden z małżonków sprzedał swój udział w nieruchomości, bo do momentu uzyskania wyroku o podziale majątku, między małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Dlatego w takiej sytuacji, do umowy sprzedaży mieszkania muszą przystąpić oboje małżonkowie. 

Sprzedaż mieszkania z kredytem, a rozwód

W świetle zobowiązań z tytułu umowy kredytowej sam rozwód niczego nie zmienia. Podobnie niczego nie zmienia tutaj podział majątku wspólnego po rozwodzie i całkowite przejęcie nieruchomości przez jednego z kredytobiorców w wyniku wyroku sądu (gdy jest on w 100% właścicielem). Dla banku nie ma znaczenia czy współkredytobiorcy, którym udzielił bank kredytu hipotecznego nadal są małżeństwem, czy też się rozwiedli. W dalszym ciągu pozostają oni w takim samym stopniu odpowiedzialni za spłatę kredytu, nawet jeżeli mieszkanie kupione za ten kredyt przypadło po podziale majątku tylko jednemu z nich. Istotne jest to, że byli małżonkowie odpowiadają za spłatę kredytu jak tzw. dłużnicy solidarni. To oznacza, że bank może żądać spłaty kredytu wspólnie od obydwojga małżonków lub od każdego z nich osobno. Ani rozwód, ani podział majątku wspólnego nie ma wpływu na odpowiedzialność małżonków za spłatę kredytu. Z kolei, gdy jeden z byłych małżonków uchyla się od regulowania kredytu, to bank może żądać spłaty kredytu od drugiego współkredytobiorcy.

Warto przeczytać Koszty zakupu mieszkania lub domu – najważniejsze opłaty

Zaciągnięty wspólny kredyt na mieszkanie, po rozwodzie staje się niekiedy dużym problemem. Kiedy nie ma szansy na porozumienie pomiędzy byłymi małżonkami co do podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży, wliczając w to spłatę kredytu, to wówczas ostatecznym rozwiązaniem będzie sądowy podział majątku. Jednak warto porozmawiać o sprzedaży, jeśli nie wspólnie, to z udziałem kupującego, być może wspólnie uda się wypracować satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. 

Podatek od sprzedaży mieszkania po rozwodzie

W trakcie rozwodu podział majątku nie ma żadnego znaczenia, jeżeli małżonkowie kupili wcześniej dom lub mieszkanie do majątku wspólnego. Ważne, żeby od wspólnego zakupu (lub wybudowania) minęło już pięć lat. Kiedy warunek ten zostanie spełniony, to rozwodnik może sprzedać nieruchomość zaraz po podziale majątku, nie martwiąc się o PIT.. I to nawet wtedy, gdy podział nie był równy i jeden małżonek spłacał drugiego. Jednak fiskus wcześniej uważał inaczej. Co więcej, jego wykładnię potwierdzały często sądy. 

Zatem, skąd ta nagła zmiana? To skutek uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). W jej następstwie minister finansów wydał niedawno interpretację ogólną (z 8 lutego 2018 r. nr DD2.8201.3.2017.KBF). Wprawdzie uchwała NSA i interpretacja ogólna dotyczyły wdowców, ale fiskus uznał, że te same zasady powinny obowiązywać rozwodników. Eksperci twierdzą, że również małżonków, którzy decydują się na rozdzielność majątkową.

Czym ryzykuje kupujący mieszkanie bez podziału majątku?

Po uzyskaniu przez byłych małżonków wyroku rozwodowego i dokonaniu na tej podstawie wpisu zmiany współwłasności łącznej na współwłasność ułamkową w księdze wieczystej to przyjmuje się, że stan ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jeśli jednak w majątku wspólnym udziały nie były równe i nie wynoszą po 50% to jeden z małżonków może mieć roszczenie do kupującego i w konsekwencji może to doprowadzić do uszczuplenia praw kupującego. Kupujący będzie miał kłopoty, bo nie będzie miał takiej ilości udziału w nieruchomości jaką kupił, ani nie będzie miał pieniędzy, pozostanie mu tylko zwrot nienależnej sumy. Dlatego kupujący mieszkanie bez przeprowadzonego sądownie podziału majątku, jedynie w oparciu o wyrok rozwodowy powinien się zastanowić i rozważyć ryzyko jakie niesie za sobą taki zakup.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ